Κυριακὴ 04-10-2020 (Κυριακὴ ΙZ´ – Β´ ΛΟΥΚΑ)

 

 

Περιεχόμενα Ηχητικών:

 1. «Θεὸς Κύριος» – Ἀναστάσιμο Ἀπολυτίκιον – Θεοτοκίον

 2. Καθίσματα (ἦχος πλ. δ´)

 3. Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια (σύντομα)

 4. Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια (ἀργά)

 5. Ἀναβαθμοί (ἦχος πλ. δ´)

 6. «Πᾶσα πνοή» ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου

 7. Ν´ Ψαλμός

 8. Πεντηκοστάρια

 9. «Κύριε ἐλέησον» τριπλά

 10. Τροπάρια Ἀναστασίμου Κανόνος

 11. Καταβασίες (σύντομες)

 12. Τιμιωτέρα (ἦχος δ´)

 13. Εἱρμὸς Θ´ ᾠδῆς (σύντομος)

 14. Εἱρμὸς Θ´ ᾠδῆς (ἀργός)

 15. «Ἅγιος Κύριος»

 16. ΣΤ´ Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον

 17. Τροπάρια Ἀναστασίμων Αἴνων (ἦχος πλ. δ´)

 18. ΣΤ´ Ἑωθινὸν Δοξαστικό

 19. «Ὑπερευλογημένη»

 20. Δοξολογία σύντομος (ἦχος πλ. δ´)

 21. «Ὁ Μονογενής»

 22. Δύναμις τὸ «συνηθισμένον»

 23. Χερουβικὸ Θρ. Στανίτσα (ἦχος πλ. δ´)

 24. «Ταῖς ἀγγελικαῖς» (ἦχος πλ. δ´)

 25. Λειτουργικὰ Μιχ. Χατζηαθανασίου (ἦχος πλ. δ´)

 26. «Ἄξιόν ἐστιν» Θρ. Στανίτσα (ἦχος πλ. δ´ 7φωνος)

 27. «Εἴδομεν τὸ φῶς»

 28. Τυπικά (Παράρτημα)

 29. Τροπάρια Μακαρισμῶν (ἦχος πλ. δ´)

(Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπο κάθε Κυριακή θα προστίθεται η ακολουθία της επόμενης Κυριακής)

Για να κατεβάσετε όλα τα ηχητικά σε αρχείο 

zip πατήστε Download Album   

 Για τους κατόχους iphone & ipad επιλέξτε το ηχητικό που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο (download ή free), κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες.

© 2020 Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος"