Κυριακὴ 24-11-2019 (Κυριακὴ ΚΓ´- ΙΓ´ Λουκᾶ)

 

 

Περιεχόμενα Ηχητικών:

 1. «Θεὸς Κύριος» – Ἀναστάσιμο Ἀπολυτίκιον

 2. Ἀπολυτίκιον Εἰσοδίων

 3. Ἀναστάσιμα Καθίσματα

 4. Εὐλογητάρια

 5. Αναβαθμοί (ἦχος πλ. β´)

 6. «Πᾶσα πνοή» Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου

 7. Ν´ Ψαλμός

 8. Πεντηκοστάρια

 9. «Κύριε ἐλέησον» (τριπλά)

 10. Τροπάρια Ἀναστασίμου Κανόνος

 11. Καταβασίες (σύντομες)

 12. Καταβασίες (ἀργές)

 13. Τιμιωτέρα

 14. Εἱρμὸς Θ´ ᾠδῆς (σύντομος)

 15. Εἱρμὸς Θ´ ᾠδῆς (ἀργός)

 16. «Ἅγιος Κύριος»

 17. Α´ Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον

 18. Τροπάρια τῶν Ἀναστασίμων Αἴνων (ἦχος πλ. β´)

 19. Α´ Ἑωθινὸν Δοξαστικόν

 20. «Ὑπερευλογημένη»

 21. Δοξολογία σύντομος (ἦχος πλ. β´)

 22. «Ὁ Μονογενής»

 23. Δύναμις τὸ «συνηθισμένον»

 24. Χερουβικὸν Θρ. Στανίτσα (ἦχος πλ. β´)

 25. «Ταῖς ἀγγελικαῖς» (ἦχος πλ. β´)

 26. Λειτουργικὰ Θρ. Στανίτσα (ἦχος πλ. β´)

 27. «Εἴδομεν τὸ φῶς»

 28. Τυπικά (Παράρτημα)

(Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπο κάθε Κυριακή θα προστίθεται η ακολουθία της επόμενης Κυριακής)

© 2019 Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος"