Κυριακὴ 02-02-2020 (Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ)

 

 

Περιεχόμενα Ηχητικών:

 1. «Θεὸς Κύριος» – Ἀναστάσιμο Ἀπολυτίκιο

 2. Ἀπολυτίκιον Ὑπαπαντῆς

 3. Ἀναστάσιμα Καθίσματα

 4. Αναβαθμοί (ἦχος πλ. δ´)

 5. «Πᾶσα πνοή» Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου

 6. «Κύριε ἐλέησον» (τριπλά)

 7. Τροπάρια Ἀναστασίμου Κανόνος

 8. Τροπάρια Κανόνος Ὑπαπαντῆς

 9. Καταβασίες (σύντομες)

 10. Καταβασίες (άργές)

 11. Θ´ ᾠδὴ – Μεγαλυνάρια

 12. Εἱρμὸς Θ´ ᾠδῆς (σύντομος)

 13. «Ἅγιος Κύριος»

 14. ΙΑ´ Ἀναστάσιμο Ἐξαποστειλάριο

 15. Ἐξαποστειλάριο Ὑπαπαντῆς

 16. Τροπάρια τῶν Ἀναστασίμων Αἴνων (ἦχος πλ. δ´)

 17. Τροπάριο Αἴνων Ὑπαπαντῆς

 18. Δοξαστικὸ Ὑπαπαντῆς

 19. «Ὑπερευλογημένη»

 20. Δοξολογία σύντομος (ἦχος πλ. β´)

 21. «Ὁ Μονογενής»

 22. Δύναμις τὸ «συνηθισμένον»

 23. Χερουβικὸ Θρ. Στανίτσα (ἦχος πλ. δ´)

 24. «Ταῖς ἀγγελικαῖς» (ἦχος πλ. δ´)

 25. Λειτουργικὰ Μιχ. Χατζηαθανασίου (ἦχος πλ. δ´)

 26. Εἱρμὸς Θ´ ᾠδῆς

 27. «Εἴδομεν τὸ φῶς»

(Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπο κάθε Κυριακή θα προστίθεται η ακολουθία της επόμενης Κυριακής)

© 2020 Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος"