Κυριακὴ 19-07-2020 (Κυριακὴ ΣΤ´- Τῶν Πατέρων τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου)

 

 

Περιεχόμενα Ηχητικών:

 1. «Θεὸς Κύριος» – Ἀπολυτίκιον – Θεοτοκίον

 2. Καθίσματα (ἦχος πλ. α´)

 3. Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια

 4. Ἀναβαθμοί (ἦχος πλ. α´)

 5. «Πᾶσα πνοή» ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου

 6. Ν´ Ψαλμός

 7. Πεντηκοστάρια

 8. «Κύριε ἐλέησον» τριπλά

 9. Τροπάρια Ἀναστασίμου Κανόνος

 10. Τροπάρια β´ Κανόνος τῶν Πατέρων

 11. Καταβασίες (σύντομες)

 12. Τιμιωτέρα (ἦχος δ´)

 13. Εἱρμὸς Θ´ ᾠδῆς (σύντομος)

 14. Εἱρμὸς Θ´ ᾠδῆς (ἀργός)

 15. «Ἅγιος Κύριος»

 16. ΣΤ´ Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον

 17. Τροπάρια Ἀναστασίμων Αἴνων (ἦχος πλ. α´)

 18. Προσόμοιο τῶν Αἴνων τῶν Πατέρων

 19. Δοξαστικὸν Κυριακῆς τῶν Πατέρων (ὑπὸ Ἰακώβου Ναυπλιώτου)

 20. Δοξαστικὸν Κυριακῆς τῶν Πατέρων (ὑπὸ Θρ. Στανίτσα)

 21. «Ὑπερευλογημένη»

 22. Δοξολογία σύντομος (ἦχος πλ. δ´)

 23. «Ὁ Μονογενής»

 24. Δύναμις τὸ «συνηθισμένον»

 25. Χερουβικὸ Θρ. Στανίτσα (ἦχος πλ. α´)

 26. Λειτουργικὰ Μιχ. Χατζηαθανασίου (ἦχος πλ. α´- «Φρύγιος»)

 27. «Εἴδομεν τὸ φῶς»

 28. Τυπικά (Παράρτημα)

 29. Τροπάρια Μακαρισμῶν (ἦχος πλ. α´)

(Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπο κάθε Κυριακή θα προστίθεται η ακολουθία της επόμενης Κυριακής)

© 2020 Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος"