Κυριακὴ 06-12-2020 (Κυριακὴ ΚΣΤ´ – Ι´ ΛΟΥΚΑ)

 

 

Περιεχόμενα Ηχητικών:

 1. «Θεὸς Κύριος» – Ἀναστάσιμο Ἀπολυτίκιον

 2. Ἀναστάσιμο Θεοτοκίο

 3. Καθίσματα (ἦχος α´)

 4. Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια (σύντομα)

 5. Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια (ἀργά)

 6. Ἀναβαθμοί (ἦχος α´)

 7. «Πᾶσα πνοή» ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου

 8. Ν´ Ψαλμός

 9. Πεντηκοστάρια

 10. «Κύριε ἐλέησον» τριπλά

 11. Τροπάρια Ἀναστασίμου Κανόνος

 12. Καταβασίες (σύντομες)

 13. Καταβασίες (ἀργές)

 14. Τιμιωτέρα (ἦχος α´)

 15. Εἱρμὸς Θ´ ᾠδῆς (σύντομος)

 16. Εἱρμὸς Θ´ ᾠδῆς (ἀργός)

 17. «Ἅγιος Κύριος»

 18. Δ´ Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον

 19. Τροπάρια Ἀναστασίμων Αἴνων (ἦχος α´)

 20. Δοξαστικόν Αἴνων ἁγ. Νικολάου

 21. «Ὑπερευλογημένη»

 22. Δοξολογία σύντομος (ἦχος πλ. α´)

 23. «Ὁ Μονογενής»

 24. Δύναμις τὸ «συνηθισμένον»

 25. Τρισάγιο-Δύναμις Ἰωάν. Παλλάση (ἦχος α´)

 26. Χερουβικὸ Θρ. Στανίτσα (ἦχος α´)

 27. «Ταῖς ἀγγελικαῖς»

 28. Λειτουργικὰ Μιχ. Χατζηαθανασίου (ἦχος α´ 7φωνος)

 29. «Εἴδομεν τὸ φῶς»

 30. Τυπικά (Παράρτημα)

(Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπο κάθε Κυριακή θα προστίθεται η ακολουθία της επόμενης Κυριακής)

Για να κατεβάσετε όλα τα ηχητικά σε αρχείο 

zip πατήστε Download Album   

 Για τους κατόχους iphone & ipad επιλέξτε το ηχητικό που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο (download ή free), κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες.

© 2020 Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος"