Κυριακὴ 05-04-2020 (Ε´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν)

 

 

Περιεχόμενα Ηχητικών:

 1. «Θεὸς Κύριος» – Ἀναστάσιμο Ἀπολυτίκιο – Θεοτοκίο

 2. Ἀναστάσιμα Καθίσματα

 3. Εὐλογητάρια

 4. Αναβαθμοί (ἦχος α´)

 5. «Πᾶσα πνοή» Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου

 6. Ν´ Ψαλμός

 7. «Τῆς μετανοίας» – «Τῆς σωτηρίας» – «Τὰ πλήθη»

 8. «Κύριε ἐλέησον» (τριπλά)

 9. Τροπάρια Ἀναστασίμου Κανόνος (ἦχος α´)

 10. Τροπάριο Κανόνος Τριωδίου

 11. Καταβασίες (σύντομες)

 12. Τιμιωτέρα (ἦχος δ´)

 13. Εἱρμὸς Θ´ ᾠδῆς (σύντομος)

 14. Εἱρμὸς Θ´ ᾠδῆς (ἀργός)

 15. «Ἅγιος Κύριος»

 16. Θ´ Ἀναστάσιμο Ἐξαποστειλάριο

 17. Τροπάρια τῶν Ἀναστασίμων Αἴνων (ἦχος α´)

 18. Δοξαστικὸ Τριωδίου

 19. «Ὑπερευλογημένη»

 20. Δοξολογία σύντομος (ἦχος α´)

 21. «Ὁ Μονογενής»

 22. Δύναμις τὸ «συνηθισμένον»

 23. Τρισάγιον-Δύναμις Ἰωάν. Παλλάση (ἦχος α´)

 24. Χερουβικὸ Θρ. Στανίτσα (ἦχος α´)

 25. «Ταῖς ἀγγελικαῖς» (ἦχος α´)

 26. Λειτουργικὰ Μιχ. Χατζηαθανασίου (ἦχος α´)

 27. Λειτουργικὰ θ. Λειτουργίας Μ. Βασιλείου

 28. «Τὴν γὰρ σὴν μήτραν» (ἦχος πλ. α´)

 29. «Τὴν γὰρ σὴν μήτραν» Ἰ. Παλλάση (ἦχος β´)

 30. Τυπικά (Παράρτημα)

(Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπο κάθε Κυριακή θα προστίθεται η ακολουθία της επόμενης Κυριακής)

© 2020 Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος"