Κυριακὴ 24-01-2021 (Κυριακὴ ΙΔ´ Λουκᾶ)

 

 

Περιεχόμενα Ηχητικών:

 1. «Θεὸς Κύριος» – Ἀναστάσιμο Ἀπολυτίκιον – Θεοτοκίον

 2. Καθίσματα (ἦχος πλ. δ´)

 3. Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια (σύντομα)

 4. Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια (ἀργά)

 5. Ἀναβαθμοί (ἦχος πλ. δ´)

 6. «Πᾶσα πνοή» ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου

 7. Ν´ Ψαλμός

 8. Πεντηκοστάρια

 9. «Κύριε ἐλέησον» τριπλά

 10. Τροπάρια Ἀναστασίμου Κανόνος

 11. Καταβασίες (σύντομες)

 12. Καταβασίες (ἀργές)

 13. Τιμιωτέρα

 14. Εἱρμὸς Θ´ ᾠδῆς (σύντομος)

 15. Εἱρμὸς Θ´ ᾠδῆς (ἀργός)

 16. «Ἅγιος Κύριος»

 17. ΙΑ´ Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον

 18. Τροπάρια Ἀναστασίμων Αἴνων (ἦχος πλ. δ´)

 19. ΙΑ´ Ἑωθινὸν Δοξαστικόν

 20. «Ὑπερευλογημένη»

 21. Δοξολογία σύντομος (ἦχος πλ. δ´)

 22. «Ὁ Μονογενής»

 23. Δύναμις τὸ «συνηθισμένον»

 24. Χερουβικὸ Θρ. Στανίτσα (ἦχος πλ. δ´)

 25. «Ταῖς ἀγγελικαῖς»

 26. Λειτουργικὰ Μιχ. Χατζηαθανασίου (ἦχος πλ. δ´)

 27. «Ἄξιόν ἐστιν» Θρ. Στανίτσα (ἦχος πλ. δ´ 7φωνος)

 28. «Εἴδομεν τὸ φῶς»

 29. Τυπικά (Παράρτημα)

 30. Μακαρισμοί (ἦχος πλ. δ´)

(Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπο κάθε Κυριακή θα προστίθεται η ακολουθία της επόμενης Κυριακής)

Για να κατεβάσετε όλα τα ηχητικά σε αρχείο 

zip πατήστε Download Album   

 Για τους κατόχους iphone & ipad επιλέξτε το ηχητικό που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο (download ή free), κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες.

© 2021 Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος"